Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podla čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvisloti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Luxria s. r. o. IČO: 52921361 so sídlom Rakytovská cesta 6952/36, Banská Bystrica 97405.
 2. Kontaktné údaje správcu sú
  meno: Peter Kukula
  adresa: Rakytovská cesta 6952/36, Banská Bystrica 97405
  e-mail: kukula@luxria.eu
  telefon: +421944398249
 3. Pod osobnými údajmi sa rozumejú všetky identifikované alebo identifikovateľné informácie o fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden či viac jedinečných prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

II.
Zdroje a kategórie zpracovaných osobných údajov

 1. Správca zpracuváva osobné údaje, ktoré ste poskytli alebo osobné údaje, ktoŕe získal správca na základe plnenia Vašej objednávky:
     • meno a priezvisko
     • e-mailova adresa
     • poštovná adresa
     • mobilné číslo
 1. Správca spracúvava Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nezbytné pre plnenie zmlúvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
     • Plnenie zmlúvy medzi Vami a správcom podla čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
     • Splnenia právnej povinnosti spŕavcu podla čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
     • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priamého marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných zdelení a newsletterov)  podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
 1. Účelom spracovania osobných informácií je
     • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúvneho vzťahu medzi Vami a správcom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa a kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutné pre uzavrenie a plnenie zmlúvy. Bez poskytnutia osobných údajov nieje možné zmlúvu uzavrieť a plniť.
     • plnení právnych povinností voči štátu
     • zasielanie obchodných zdelení a newsletterov

IV.

Doba uchovania osobných údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
     • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúvneho vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmlúvnych vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmlúvneho vzťahu)
     • po dobu, pokiaľ je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely   marketingu, najdlhšie 5 rokov ak sú osobné údaje zpracované na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže. 

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelovia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
     • podielajúce sa na dodaní tovaru a realizácií platieb na základe zmlúvy,
     • vykonávajúce služby prevádzkovania internetového obchodu a ďaľšie služby v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu.
     • vykonávajúce marketingové služby
 1. Správca nemá v úmysle poskytovať osobné údaje do tretích krajín (krajín mimo EU) alebo medzinárodných organizácií. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb.

 

VI.

Spracovatelia osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
      • (osobné údaje momentálne spracuváva iba správca)

 

VII.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
      • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
      • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade omezenia spracovaniia podľa čl. 18 GDPR,
      • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
      • pŕavo vzniesť namietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
      • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
      • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správca uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Máte právo podať sťažnosť v Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že Vaše právo na ochranu osobných údajov bolo porušené, prípadne sa obrátiť na súd.

 

VIII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečenia dátových úložísk a úložísk údajov v listinnej forme.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup jedine osoby nim poverené.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25.5.2018